{meta: 四级} {meta: 原调 C } {meta: 配 G Capo 5} {meta: 节拍 70 首唱 2} {meta: 音域 低6~高3} 加微信 173 5135 2215 免费扒谱 每天一首弹唱,每周一首指弹, 排队免费,插队三百。 {comment: X} {start_of_tab} @ C D G Em |---------0-2|3---7---5---7/10-|7---5/7-3---0-2--| |------------|-----------------|--x-------x------| |------------|--x---x----------|x---------x------| |------------|--------x--------|-----------------| |------------|x---------x------|-----------------| |------------|-----------------|--------x--------| %-- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- @C D G B7 |3---7---5---7/10-|7---3/7-2---0-2--| |-----------------|--x-------x------| |--x---x----------|x---------x------| |--------x--------|--------x--------| |x---------x------|-----------------| |-----------------|-----------------| %--- --- --- --- --- --- --- --- @C D G Em |3---7---5---7/10-|7---5/7-3---0-2--| |-----------------|--x-------x------| |--x---x----------|x---------x------| |--------x--------|-----------------| |x---------x------|-----------------| |-----------------|--------x--------| %--- --- --- --- --- --- --- --- @C D Em |3---7-----2-5-3--|----x-2-3~3------| |--------3--------|--x--------------| |--x---x----------|-----------------| |--------x--------|-----------------| |x----------------|-----------------| |-----------------|x----------------| %--- --- --- --- --- --- {end_of_tab} {comment: A1} [Em]你说你想在海边买一所[C]房子 和你[D]可爱的松狮一起住在那[G] 里[B7] [Em]你会当一个心情杂货铺的[C]老板娘 随着[D]心情卖着自己喜欢的[Em]东西 [C] 生活越来越[D]压抑 [Bm7] 你变得越来越[Em]不像自己 [C] 一个人站在[D] 悲催的[Em]风里 {comment:B} [C] 玫瑰你在哪[D] 里 [Bm7] 你说你爱过的人[Em]都已经离去 [C] 不要欺骗自[D] 己 [Bm7] 你只是隐藏的[Em]比较深而已 [C] 玫瑰你在哪[D] 里 [Bm7] 你总是喜欢抓[Em]不住的东西 [C] 请你不要哭[D] 泣 [B7] 我们都只剩下[Em]一堆 用青春[C] 编[D]织而成的回[Em]忆 {comment: X} {comment:A2} [Em] 转眼两年时间已过去[C] [D] 该忘记的你有没有忘记[G] [B7] [Em]你说你最近爱上了旅[C]行 我知[D]道你也只是想逃[Em]避 [C] 逃避现实和[D]过去 [Bm7] 逃避一个最[Em]不真实的你 [C] 一个人的路[D] 上只是在[Em]找寻 {comment: B} 洪小万吉他培训中心 加微信 173 5135 2215 免费扒谱 每天一首弹唱,每周一首指弹, 排队免费,插队三百。 {comment: 备注:} 1.先把歌唱熟; 2.跟着原唱,在有下划线的字那里扫一下对应的和弦 3.加入自己的歌声 4.采用复杂的右手指法 {comment: 忠告:自学有风险!!!} 如果没有任何基础,建议到您所在地找个有名的老师 学习,如果一开始就错了,还不如不学,有个老师带 着,会安心许多。 {start_of_tab} @ |-------x-------| |---x---x----x--| |---x-------x---| |-x---x---x-----| |x--------------| |---------------| %-- --- --- -- {end_of_tab} {define: B7 frets x 2 1 2 0 2 fingers 0 2 1 3 0 4} {define: Bm7 frets x 2 0 2 0 2 fingers 0 2 0 3 0 4} {define: C frets x 3 2 0 1 0 fingers 0 3 2 0 1 0} {define: D frets x 0 0 2 3 2 fingers 0 0 0 1 3 2} {define: Em frets 0 2 2 0 0 0 fingers 0 2 3 0 0 0} {define: G frets 3 2 0 0 0 3 fingers 3 2 0 0 0 4} {title:玫瑰} {artist:贰佰} {author:宫成亮}
洪小万吉他培训中心
江苏 扬州
有谱度:260504