{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 可在微信求谱 或者有其他需求都能尽力帮助 -------------------------------------- [B] mai roo wah nahn kae nai [Gb] tee chund taung ton gup [Abm]took sing bpit [Gb]bung kwahm jing nai jai took took [Emadd9] yahng - [Ebm] took krung tee rao pob gun [Ab7] took krung tee tur hun mah tee [Db]chun choey choey [Db7]roo mai chun feun kae [Gb]nai - [B] dai yin mai [Gb] hua jai chun [Abm] mun gumlung bauk [Gb]ruk ruk tur yoo dtae [E]chun mai aht ja [Ebm]bpert poey jai auk [Dbm]bpai hai krai dai [Gb]roo [B] dai yin mai [Gb] hua jai chun [Abm] yung koy yoo dtrong [Gbm]nun ror hai [B7]tur bpert [Eadd9]doo lae [Dbm]wung piang kae tur [Gb]roo suk [B]wun neung - [B] tung tee chun gor ruk [Abm7] tung tee chun gor roo seuk [Gb] dtae suan leuk kahng nai yung [Em]mai glah [Gb] - [Ebm] took krung tee rao pob gun [Ab7] took krung tee tur hun mah tee [Db]chun choey choey [Db7]roo mai chun feun kae [Gb]nai - [B] dai yin mai [Gb] hua jai chun [Abm] mun gumlung bauk [Gb]ruk ruk tur yoo dtae [E]chun mai aht ja [Ebm]bpert poey jai auk [Dbm]bpai hai krai dai [Gb]roo [B] dai yin mai [Gb] hua jai chun [Abm] yung koy yoo dtrong [Gbm]nun ror hai tur bpert [B7]doo lae [Dbm]wung piang kae tur [Gb]roo suk [B]wun neung - [C] dai yin mai [G] hua jai chun [Am] mun gumlung bauk [G]ruk ruk tur yoo dtae [F]chun mai aht ja [Em]bpert poey jai auk [Dm]bpai hai krai dai [G]roo [C] dai yin mai [G] hua jai chun [Am] yung koy yoo dtrong [Gm]nun ror hai tur bpert [C7]doo lae [Dm]wung piang tur ja [G7]roo wah [Dm]kon kon nee ruk [A]tur yoo yung [Dm]ngai kor hai tur [G7]roo suk [C]wun neung {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】会有那么一天-สักวันหนึ่ง} {artist:初恋这件小事ost-Marisa Sukosol} {author:张小张} {define: Emadd9 frets 0 2 2 0 0 2 fingers 0 0 0 0 0 0}
张小张
福建 福州
有谱度:53908