{meta: 原调: 1=D} {meta: 选调: 1=C} {meta: Capo=0} {comment: 前奏/间奏} {start_of_tab} @Am D |------x-----|-------|-------|-------| |---x-----x--|-------|-------|-------| |-x--x--x--x-|-------|-------|-------| |------------|-------|-------|-------| |x-----------|-------|-------|-------| |------------|-------|-------|-------| %-- -- -- -- @ |-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------| % {end_of_tab} {comment: 主歌 A} Am D 秋天的蝉在叫 我在亭子边 Bm Em 刚刚下过雨 我难在们我喝不倒酒 Am D 我扎实嘞舍不得 斗是们船家喊快点走 Bm Em 我拉起你嘞手 看你眼泪淌出来 {comment: 副歌} C D 我曰拉坟 我讲不出话来 Bm Em 我难在 们我讲不出话来 C D 我要说走喽 之千里的烟雾波浪嘞 Bm Em 啊黑巴巴嘞天 好大哦 {comment: 主歌 A} Am D 拉们讲是那家嘞 离别是最难在嘞 Bm Em 更其不要讲 现在是秋天嘞 Am D 我一哈 酒醒来我在哪点 Bm Em 杨柳嘞岸边风吹一个小月亮嘞 {comment: 副歌} C D 我一提 要克好多年 Bm Em 漂亮的小姑娘些嘞 都不在我边边喽嘞 C D 斗算之日子些 再唱安逸 Bm Em 我也找不倒人 来讲喽 {title:瞎子} {artist:尧十三} {author:曾羽翔}
本戈
有谱度:450