แพรว คณิตกุล 为爱所困ost - 【泰语歌曲】如果你要离开-ถ้าเธอจะไป

无本人同意,请勿将本人的泰语歌谱子用作商用或是发到别的网站 不管是好意分享或者是恶意盗用 不希望自己辛辛苦苦做的谱子被盖上别人的Logo 希望理解 ------------------------------------------------------ {rhythm: (14 3 2 3) (1 3 2 3) } [C] Dtor hai rao koey ruk gun yahng [Am]rai Dtor hai rao [C]koey ruk gun kae [F]nai jon meua [C]kao kao [G]mah [C] Tur gor kong perng roo seuk [Am]dtua Lae chun gor [C]maung hen yahng chah [F]chah roo wah [C]tur ruk [G]kao [Dm] Mai bpen [F]rai yah [G]glai bpen kon kit [Em]mahk [Am]tah tur [F]yahk jahk [G]chun bpai Tah [F]tur ja bpai mee [G]jai ruk krai eek [Em]kon Mai jum [G]bpen dtaung hah het [Dm]pon mai jum [G]bpen dtaung roo seuk [C]pit yahng [G]nun Meua [F]kwahm bpen jing keu [G]tur ruk krai eek [Em]kon mahk [Am]gwah chun [Dm]Rao aht koey ruk [C]gun dtae tur [F]kong mai dai ruk [G]gun mahk [C]por {rhythm: (124 3 12 3) (124 3 12 3) } [C] Tah dtua tur eng ruk chun mot [Am]jai Nai jai tur [C]kong mai leua tee [F]wai por hai [C]kao kao [G]mah [C] Pahn mah rao kong ruk gun mai [Am]por Ja tum hai [C]jai kaung tur naen [F]nah por ja [C]mai ruk [G]kao [Dm] Mai bpen [F]rai yah [G]glai bpen kon kit [Em]mahk [Am]tah tur [F]yahk jahk [G]chun bpai Tah [F]tur ja bpai mee [G]jai ruk krai eek [Em]kon Mai jum [G]bpen dtaung hah het [Dm]pon mai jum [G]bpen dtaung roo seuk [C]pit yahng [G]nun Meua [F]kwahm bpen jing keu [G]tur ruk krai eek [Em]kon mahk [Am]gwah chun [Dm]Rao aht koey ruk [C]gun dtae tur [F]kong mai dai ruk [G]gun mahk [C]por {end_of_chorus}

显示设置

管理员选项 ** ^_^ **

{{confirmationTitle}}

{{confirmationBody}}