{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 -------------------------------------- 变调夹1品 -------------------------------------- {rhythm: d (d (d u)) ((~ u d u)) (d (d u) } krai keu [G]dtang daewan kaung ter ter keu [Bm]tahn daewan kaung krai bauk hai [Em]roo dai mai wah [D]krai tee ter [C]rak krai keu [Am]duang daewan tee [D]ter dtaung gahn krai keu [Bm]khon tee ter fao [Em]dtam hah [Am]chua sop dtah bauk arai [Bm]mah hai [D]roo --- bauk [C]chan piang sak kam hahk mai [Bm]rak ja dai bhai yah hai [Am]jai dtaung jom yoo gap kam [D]tahm --- bproh yah jai [C]rai bploy chan hai dao yoo [Bm]yahng nee bauk gan sak [C]tee wah hua jai ter leuak [Bm]krai yahk ja [Am]roo kam dtaub hua [D]jai dauk tahn dae[Bm]wan ja hun maung [Em]krai ja bhen [Am]chan dai mai tee [D]hua jai ter dtaung [G]gahn --- krai keu [G]dtang daewan kaung ter ter keu [Bm]tahn daewan kaung krai bauk hai [Em]roo dai mai wah [D]krai tee ter [C]rak mai yahk [Am]bhen piang khon tee [D]ter roo jak bhen khon [Bm]rak kaung ter jai [Em]dai mai [Am]chua bpert jai hai bhen kae [Bm]piang sak [D]krang --- *bauk [C]chan piang sak kam hahk mai [Bm]rak ja dai bhai yah hai [Am]jai dtaung jom yoo gap kam [D]tahm --- bproh yah jai [C]rai bploy chan hai dao yoo [Bm]yahng nee bauk gan sak [C]tee wah hua jai ter leuak [Bm]krai yahk ja [Am]roo kam dtaub hua [D]jai dauk tahn dae[Bm]wan ja hun maung [Em]krai ja bhen [Am]chan dai mai tee [D]hua jai ter dtaung [G]gahn* {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】谁是你的阳光-ใครคือดวงตะวันของเธอ-krai keu dtang Daewan kaung ter} {artist:Ten Teerapak-爱妻ost} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:59760