{meta: 原调: 1=F} {meta: 选调: 1=F} {comment: 节奏型 A} {rhythm: d (d u) (~ u) (d u)} {comment: 节奏型 B} {rhythm: d (o u) (~ u) (o u)} {comment: 前奏 / 间奏} {start_of_tab} |-----3-5-|-0-1-3-0-----|---0-1---|-0------------| |---1-----|---------1---|-3-----3-|--3-1-0-1-0---| |-2-------|-----------0-|---------|------------0-| |---------|-------------|---------|--------------| |---------1-1-|---------0-0-|---------|-----------| |---1-0-1-----|---1-0-1-----|---1-0-3-|-1-1-0-1-1-| |-2-----------|-0-----------|-0-------|-----------| |-------------|-------------|---------|-----------| {end_of_tab} {comment: 节奏型 A} [F]泰 国 新加 坡 [Bb]印度 尼西 [C]亚 [F]咖 喱 肉骨 茶 [Bb]印尼 九层 [C]塔 [F]做 SPA 放烟 花 [Bb]蒸 桑 [C]拿 [F]Coco Pineapple [Bb]Mango [F]Mango [F]沙 巴 芭提 雅 [Bb]阳光 热辣 [C]辣 [F]香 瓜 啤酒 花 [Bb]风景 美如 [C]画 [F]夜市 下 海鲜 架 [Bb]泳 池 [C]趴 [F]嘟嘟 [C]嘟嘟 [Bb]干嘛 干嘛 [C]呀 {comment: 节奏型 B} [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]轻轻 一 加 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]辣 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]香蕉 木 瓜 [Bb]榴莲 臭臭 配 香[C]茶 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]摩托 皮 卡 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]呀 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]夜市 酒 吧 [Bb]热情 奔放 [C]火 辣 [F]辣 {comment: B1} [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]轻轻 一 加 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]辣 [F]咖 喱 [Bb]咖 喱 [F]香蕉 木 瓜 [Bb]榴莲 臭臭 [C]配 香 [F]茶 ↑ 教程参考:小小凤尤克里里 {title:咖喱咖喱} {artist:牛奶咖啡}
做个自食其力的吃货
广西 钦州
有谱度:27745