注意拍子 3/4 {rhythm: (>) (d) (d)} {rhythm: (w) (d) (d)} 想[Am]走出你   [C]控制的   [G]领   [Am]域        却[Am]走进你   [C]安排的   [G]战   [Am7]局 我[F]没有   [G]坚强的   [Em]防   [Am]备        也[F]没有后   [Em]路 可以   [Am]退       [Am] 想[Am]逃离你   [C]布下的   [G]陷   [Am]阱        却[Am]陷入了   [C]另一个   [G]困   [Am7]境 我[F]没有   [G]决定输   [Em]蠃的勇   [Am]气        也[F]没有逃   [Em]脱 的幸   [Am]运       [Am] {start_of_chorus} 我[F]像是   [G]一颗   [Em]棋       [Em]        进[F]退任   [G]由你决   [Em]定       [Em] 我[F]不是你   [G]眼中   [Em]唯一将   [Am7]领        却[F]是不起   [Em]眼的小   [Am]兵       [Am] {end_of_chorus} {start_of_chorus} 我[F]像是   [G]一颗   [Em]棋子       [Em]        来[F]去全   [G]不由自   [Em]己       [Em] 举[F]手无   [G]回你从   [Em]不曾犹   [Am7]豫        我[F]却受控   [Em]在你手   [Am]里       [Am] {end_of_chorus} 我[F]却受控   [Em]在你手   [Am]里 {title:棋子} {artist:王菲} {author:_wc_wc_}
_wc_wc_
海外 新加坡
有谱度:129778