{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 -------------------------------------- {rhythm: (124 3)(12 3) (124 3)(12 3) } hak [C]gun mah dae don la[Am]eo bo mee wee mee w[F]aeo blian blaeng b[G]hai d[C]ang dae tung mee dae [Am]kee ngai laeo jung[F] dai ker mah bhen l[G]ai dung [C]sip sip hung roo [Am]sao sip hung sip jab [F]mer gun yang wah s[G]un wah hua j[C]ai sawoy nong b[Am]o hua sah bat sip w[F]au hao bhai gun bo d[C]ai [G] {rhythm: d (d (d u)) d (d (d u)) } sai wah sip bo [C]tin gun sai wah sip mee g[Am]un lae gun sai wah sip hak [F]paeng gun sai wah sip mee gun dal[G]ob bhai sai wah sip bo[C] tin gun sai wah sip mee [Am]gun reai bhai sai wah sip bo b[F]aeng jai sai wah sip mee k[G]ae h[C]kao --- [C]nam dah pung long y[Am]au yau yon poo s[F]au blian jai hai j[G]on sae bo k[C]it bo fun wah hak sip hu[Am]ng sip pae sa lae [F]dae dok nee rai g[G]lin hom het jung dai hua j[Am]ai bo pron roo dong y[F]om hap kuam bhen j[G]ing ee lee [C]hai sah der hai dai m[Am]er nee hai [F]kon tee ler suny[C]a [G] {rhythm: d (d (d u)) ((~ u d u)) (d (d u))} sai wah sip bo [C]tin gun sai wah sip mee g[Am]un lae gun sai wah sip hak [F]paeng gun sai wah sip mee gun dal[G]ob bhai sai wah sip bo[C] tin gun sai wah sip mee [Am]gun reai bhai sai wah sip bo b[F]aeng jai sai wah sip mee k[G]ae h[C]kao --- [F]tuang sunya kong t[G]ah jon joy [F]bhai mee joy bo huam kern m[G]ah {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】说好不抛弃(罗马音)-ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน} {artist:Kong Huayrai} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:54784