{meta: 原调: 不知道,嗯原曲的弦没调准} {meta: 选调: 1=C} [F]无人与我[G]立黄昏 [F]无人问我[G]粥可温 [F]无人与我[G]捻熄灯 [F]无人共我[G]书半[Am]生 [F]无人陪我[G]夜已深 [F]无人与我[G]把酒分 [F]无人拭我[G]相思泪 [F]无人梦我[G]与前[Am]尘 [F]嗯[G]嗯[F]嗯[G]嗯[Am]嗯 [F]无人陪我[G]顾星辰 [F]无人醒我[G]茶已冷 [F]无人听我[G]述衷肠 [F]无人解我[G]心头[Am]梦 [F]无人拘我言中[Am]泪 [F]无人愁我[G]独行路 [F]回首向来[G]萧瑟处 无人[F]等在 [G]灯火[G]阑珊[Am]处 [F]嗯[G]嗯[F]嗯[G]嗯[Am]嗯 {title:无人} {artist:高兴} {author:HB0646}
➕V:HB0646免费扒谱
湖北 十堰
有谱度:142210