DAWN - 难生恨

我无名[F]份 我不多[Am]嗔 我与你[E]难生[Am]恨 叩我心[F]门 唤[G]我名[C]温吞[C7] 你揽星[F]辰 你拥黄[Am]昏 你携风[Bm7]走一[Am]程 纵我情[F]深 不[Em]愿再[Am]等
yXrxjerqAjsdmg8Zbkq0FyoZKk7Mo4HRXgKbDbYyhqMO2R9jDKTl5adlyQADF8l3k5dyOjIn0dO5rAMKFEn8kKAZ64cdmxx2pDo3CKdZdP3WP1Fg0MWPWQQ5S13VEQkLDmfZ6Ln5VED9hbP4n2d3y4sXjovYNl22uDAvePQOdxT9LdZpqM8oc7kn82b6AxUxEqrbO9Wns59v5rAdNVIJv7Vk7O10F8gxMgA47kF29N40VNvLHZVd5d28Z1i518r2ZVoEuxqLKdKJ68Sd59oZ5vNrTVXQ1nbnOLTx2gZZY8Vds3PgVmQ1ZYHRXNlxDyZ9iWpvk3k9E2F2bJYPKLZPcZWD4n3JR0h1Xo64bVy3h2ke8o5Q0psEQgWdebxAs03Ao1nr9lseZN4koRQAC871YJZdeqsom81jygxrhq1OLorNvEtgLZd10Wlmhd61J1KRkdCe0kgKprjgsYRlMqAV6LTAb7Jeqoe
沙雕甜橙🍊
海外 其他
被收藏:11669