SLANDER/Dylan Matthew - love is gone

[C]I'm sorry [Am]don't leave me [F]I want you [G] here with me [Am] i know that[Em] your love is [G] gone [C] I can’t breathe [Am] I’m so weak [F] i know this isn't [G] easy [Am] don't tell me [F] that your love is [G] gone [Em] that your love is [C] gone
2QDddZx13Lid4gy76LMMCnDQkna3D6SQaQ51ZLg5ivXqvMWPjKIloYXYQbWLiEEJrb6Mv6I10Eqr1p9mc7yeJmpnDDfyqm0bZpXKt32vqmWPKqsem7nAyVraIxkl1OD2ZXTVkyWP3MgmU0ADxjkv1RsXZ6OgdkYAsen4gLKdQQTy2ADQQ34JHEQ1keY7DbFYNEk46vkJcNgrqpaNEWcmQkWe628RtbgdVeN9xaUdndgkRJLXfYqmNoPP47ubpWP7NaVdckNLljpa4Ntl6j6aovm1hEK2kPbY56ipmob1r2NmCAVVvK2kJ7C26vMAy93DTyYV63adjRUvrJl1X528Hvvay0dZAbSqJA8v6XXqFPgNZR0b2liXvpxJA1jqSkXKYx8J7rcvP9373xdOfnpKpNqopKtkyEZk0aV9uyrYAkK4aMi38bXj0Jn9S126ZNJQK8tRE16gvj1LUrk0lnx4MqfqlR51kxpot2YdXb1jPkFNYbnEEeX4i6xNQxMd1Ds1eMZa5A3nugVYxXar85ugRx5M0bVyfyra23xO40uJLnonMKpJtRagALLo4kcj9epQ27J
阿狗
Chad
被收藏:165