{meta: 原 调 : 1 = G 转 bB} {comment: 前 奏} | [G] [D/#F] | [Em] | [C] [D] | [G] | | [G] [D/#F] | [Em] | [C] [D] | [G] | {comment: 主 歌} [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 清晨我走过你的窗前 我看到你依然憔悴的脸 [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 昨夜我喝了很多的酒 说明天一早我就走 [C] [D] [G] [C] [D] [G] 道路曲折又漫长 不知它将带我去何方 [C] [D] [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 如果你不能陪 我 流 浪 请不要等我在这地方 {comment: 副 歌} [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 可是哎呀哎呀我的爱人 你也知道我生来爱自由 [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 哎呀哎呀我的爱人 请原谅我从未曾停留 {comment: 间 奏} | [G] [D/#F] | [Em] | [C] | [D] | | [G] [D/#F] | [Em] | [C] [D] | [G] | {comment: 主 歌} [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 啦...... [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 深夜我来到这座城市 灯光刺得我睁不开眼睛 [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] 街上的人们相互拥抱 难道这就是幸福的味道 [C] [D] [G] [C] [D] [G] 道路宽敞又明亮 我依旧不知道去向 [C] [D] [G] [D/#F] [Em] [C] [D] [G] [Bb] 如果我一直走在 这 路 上 还能否回到原来的地方 {comment: 转 调 前 短 间 奏} [Bb] [Bb] [F/A] [F] (主 要 以 根 音 为 主) {comment: 副 歌 此 段 为 bB 调} [Bb] [F/A] [Gm] [Eb] [F] [Bb] 哎呀哎呀我的爱人 是否我走得匆忙 [Bb] [F/A] [Gm] [Eb] [F] [Bb] 哎呀哎呀我的爱人 此刻是否已进入梦乡 [Bb] [F/A] [Gm] [Eb] [F] [Bb] 哎呀哎呀我的爱人 如果有一天回不来 [Bb] [F/A] [Gm] [Eb] [F] [Bb] 哎呀哎呀我的爱人 请为我点上一盏灯 [Bb] [F/A] [Gm] [Eb] [F] [Bb] 哎呀哎呀我的爱人 请为我点上一盏灯 [Eb] [F] [Bb] 请为我点上一盏灯 {title:爱人} {artist:江生} {author:Chubby仔 制谱自用}
Chubby仔丶
广东 江门
有谱度:40285