{meta: 微信: mylovesheselina} 【【【请勿转发至音乐之家 谢谢】】】 有疑问的亲可以加右上角微信 可在微信求谱 或者有其他需求都能尽力帮助 -------------------------------------- {rhythm: (41 3 2 1 2 3 )} [D] Bhai mai mun yung [Bm]plut bai [Em] Bplian pun dtahm ri [A]doo gahn [D] Dae cheewit yung mai [Bm]bplian bai [Em] yung meuan derm yahng [A]nun - Kem kaung [G]nah ligah mai koey [Em]bauk welah Nahn kae [F#m]nai gor meuan derm sa[Bm]mer Dtung dae rao [Em]ack gun jon nai [D]wum nee gor mee piang [A]ter -- Yung gep [G]ruk nun yoo nai [F#m]hua jai Ter ja [Em]roo mai chan yung kong [D]prum per Lup dtah [G]took krung gor yung [Bm]hen piang dae ter [Em]chan young kit teung ter sa[A]mur mai koey ja lob [D]leuan {rhythm: (41 3 2 1 2 3 )} {rhythm: d (d u) (d u)} [D] yahk roo ter ben [Bm]yahng rai [Em] jahk krung tee rao [A]yaek tahng [D] attitahn bai yahng [Bm]leuan loy [Em] yahk pob ter eek [A]krung - Kem kaung [G]nah ligah mai koey [Em]bauk welah Nahn kae [F#m]nai gor meuan derm sa[Bm]mer Dtung dae rao [Em]ack gun jon nai [D]wum nee gor mee piang [A]ter -- Yung gep [G]ruk nun yoo nai [F#m]hua jai Ter ja [Em]roo mai chan yung kong [D]prum per Lup dtah [G]took krung gor yung [Bm]hen piang dae ter [Em]chan young kit teung ter sa[A]mur mai koey ja lob [D]leuan {end_of_chorus} {title:【泰语歌曲】时间停止-นาฬิกาตาย} {artist:坛情论爱ost-Bodyslam cover by Jeenagena&Emma} {author:张小张}
张小张
福建 福州
有谱度:54887