{meta: 原调: 1=C} {meta: 节拍: 4/4} {meta: QQ:21551848} {meta: VX:15275548808} {comment: 节奏型} {rhythm: d (d u) d (d u)| d (d u) d (d u)} {comment: 主歌 A} [F]我是一个[F]粉刷匠 [C]粉刷本领[F]强 [F]我要把那[F]新房子 [C]刷的更漂[F]亮 [C]刷了房顶又刷[F]墙 [C]刷子飞舞[F]忙 [F]哎呀我的[F]小鼻子 [C]变呀变了[F]样 {comment: 补充节奏型} {rhythm: d d d d | d d d d} {comment: 演奏提示} 新学员初期学习,可采用补充节奏型演奏,待熟练以后,用文中标注的节奏型演奏即可。演奏的时候,一定注意歌词与弹奏的文字相对应,对于刚接触扫弦的同学,可以每一个字扫一下,培养歌词和演奏的相互配合能力。 {title:粉刷匠} {artist:儿歌} {author:莱州乐器城}
木头人
山东 烟台
有谱度:38794