Ohayo [Am]Tokyo Konichiwa Su[F]mimasen I'm foreigner I [G]don't speak Japanese But I love [C]Aoi Sora When you [Am]say Wakarimashita I [F]say Hitachi Toyota Ka[G]wasaki Nintendo Ca[C]non Sony Honda I'm losing [Am]my way Obasen [F]where should I go? Shinjuku [G]so big I need a [C]Doraemon You speak Ja[Am]panglish And show me [F]body language What can I [C]do? Where should I [Em]go? No No No No {start_of_chorus} [Am]Makudonarudo [F]Guguru Toiletto [G]Kitto Katto [C]Dizunilando [Am]Takushi go Hoteru Se[F]bun Elebun Miruku [G]Basu Biru [C]Sutabakkusu {comment:(McDonald's) (Google) (Toilet)( Kit Kat)(Disneyland) (Taxi go Hotel) (Seven Eleven) (Milk) (Bus) (Beer) (Starbucks)} {end_of_chorus} Ohayo [Am]Tokyo Konichiwa Su[F]mimasen I'm foreigner I [G]don't speak Japanese But I love [C]Ramen Tempura When you say [Am]Arigato Konbanwa I [F]say Suzuki Yamaha U[G]niqlo Toshiba Ca[C]sio Godzilla I'm losing [Am]my way Obasen [F]where should I go? Shinjuku [G]so big I need a [C]Doraemon You speak Ja[Am]panglish And show me [F]body language What can I [C]do? Where should I [Em]go? Please take me [Em]home! No No No No {start_of_chorus} [Am]Makudonarudo [F]Guguru Toiletto [G]Kitto Katto [C]Dizunilando [Am]Takushi go Hoteru Se[F]bun Elebun Miruku [G]Basu Biru [C]Sutabakkusu {end_of_chorus} {start_of_chorus} {comment: Mute} Sarada Hanbaga Sandoitchi Soseji Kohi Keki Aisukurimu Konbini Furaido poteto Esukareta Arukoru Bareboru Besuboru Basukettoboru Gorufu {comment:(Salad) (Hamburger) (Sandwich) (Sausage) (Coffee) (Cake) (Ice-cream) (Convenience Store) (Fried potato) (Escalator) (Alcohol) (Volleyball) (Baseball) (Basketball) (Golf)} {end_of_chorus} {start_of_chorus} [Am]Makudonarudo [F]Guguru Toiletto [G]Kitto Katto [C]Dizunilando [Am]Takushi go Hoteru Se[F]bun Elebun Miruku [G]Basu Biru [C]Sutabakkusu {end_of_chorus} {title:Tokyo Bon 東京盆踊り2020 (Makudonarudo)} {artist:黃明志 & 二宮芽生}
_wc_wc_
海外 新加坡
有谱度:128768