{meta: 原调: 1=D} {meta: 选调: 1=C} {meta: 微博:露水人心} {comment: 女生版本,如果不明白,可以微博私信交流,或者平台交流} {comment: 前奏 } {start_of_tab} |------0-2-3-2-0--|-2-| |--3------------3-|---| |---2-------------|---| |-----------------|---| {end_of_tab} {comment: 前奏 } {start_of_tab} |----10-10----9-9----7-7---------|-3-5-2--0--2-| |----7--7-----7-7----7-7---10-10-|--3---3----3-| |-7--------7------7------7-------|-----------2-| |--------------------------------|-----------0-| {end_of_tab} {comment: 节奏型} {rhythm: (124 3) (2 1) (~ 3) (2 1) } {comment: 主歌} [G]我想应该静下来[Em]想一些话 我想[C]应该静下来走[C]一段路 [G]我想应该静下来[Em]看一本书 我只[C]想静下来做[G]这些事 [D] [G]我想应该静下来[Em]睡一个觉 我想[C]应该静下来想[D]一个人 [G]我想静下来忘掉[Em]那些事情 我只[C]想静下来[G]反省自[D]己 {comment: 副歌} 当[C]一切都开始[G]静下来的时候 静的[Am]可以让我听到平和[D]安详的心跳 静的[C]象云 静的[G]象空气 [C]静静的我开始 [C]渐渐的适[D]应 [D] {comment: Happy ending } [C]静静的[G]想 [C]静静的[G]走 [C]静静的[G]看 [C]静静的[D]说 [C]静静睡[G]了 [C]静静睡[G]了 [C]静静睡[G]了 [C]静静睡[D]了 [C]静静睡[G]了 。。。 {title:静下来} {artist:赵雷/大乔小乔} {author:露水人心}
露水人心
辽宁 大连
有谱度:19052