{meta: 原调: 1=C} {comment: 节奏型} {rhythm: d (d (d u))d (d (d u))d (d (d u))d (d (d u)) } {comment: 主歌 B} 再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,天[G]天有[D]难度 再[C]经过起跌[Em]高到低,先[D]知粒粒、 [G]亦[D]都再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,几[G]千里[D]长路, 结[C]婚戒指变[Em]出世纸,先[D]知粒粒、[G]亦辛[Em]苦~ C:第[C]一次、mark大眼、[Em]睇个世界嗰时, [G]Daddy、Mammy,[D]话做人唔容易 第[C]一次、学行,[Em]跌咗唔止一次 学[G]一二三去到学[D]A B C 啲[C]考试每次都临[Em]急至温书, 啲[G]同学、每个都曾经[D]暗恋Miss [C]嗰时、仲未知,[Em]粒粒皆辛苦系一回[G]乜嘢事~[D] 再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,天[G]天有难[D]度, 结[C]婚戒指变[Em]出世纸,先[D]知粒粒、[G]亦辛[Em]苦~ 6:[C]嗰晚、放榜[Em]前一晚,[G]三点三十[D]分都未瞓 [C]听日有三分、[Em]定系有十分 [G]净系知道有[D]不同嘅学历有[C]不同嘅人生 [Em]谂~揽住个[G]枕头谂~[D]揸住呢个分数,[C]点样面对老豆 [Em]即刻捐入被窦,[G]kum~大被[D]kum过头~原来[C]谂得多过[Em]头 [G]十九转眼[D]变咗廿九,[C]发线开始向后、[Em]准备三十出头 [G]浮浮沉沉九年嚟冇[D]份工做得长久 寻寻[C]觅觅九年嘅女朋友[Em]终于分手 [G]好多新朋友、[D]喺街头[C]重遇旧朋友、唔知[Em]点样问候~ [G]收到新朋友嘅[D]喜讯,转个[C]头,收到[Em]旧朋友嘅死讯 [G]人生无常[D]从来唔系几信 [C]一啖[Em]一啖酒灌[G]落心头,[D]听朝又八[C]点九 [Em]一步一步[G]走嘅一个一个[D]年头、为咗走去[C]尽头 “一[Em]粒一粒都系辛[G]苦嘅”,嗰日[D]终于接受~ 再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,天[G]天有难[D]度, 再[C]经过起跌[Em]高到低,先[D]知粒粒、 [G]亦[D]都再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,几[G]千里[D]长路, 结[C]婚戒指变[Em]出世纸,先[D]知粒粒、[G]亦辛[Em]苦~ 过咗[C]两年突然[Em]结咗婚,朋友[G]问、 做乜咁笨、要[D]做老衬 可能[C]只系想搵个人、一世[Em]一齐瞓 又或[G]者系为咗赚笔人情[D]去旅行 老婆[C]话要尽责任、要[Em]秘密做人 好想[G]问自己一问、俾唔俾[D]BB出生 做咗[C]几十年人,好似[Em]苦多过甘 又要[C]搵银又要[Em]忟憎又冇[G]几多嘢值得[D]开心 转头[C]父母过身~[Em]朋友移民 (这里开始到第四个“终于知道”只需要轻扫弦) 以前落[G]酒吧一班人,今日啲[D]啤酒自己饮 饮到[C]醉醺醺,凉[Em]风阵阵,几[G]辛苦都行咗大[D]半个人生 [C]终于~[Em]知道~ [G] ([D]粒粒皆辛苦) [C]终于~[Em]知道~ [G] ([D]粒粒、皆辛苦) [C]终于~知道~~[Em][G][D] [C]终于~知道~~[Em][G][D] {comment: 节奏型} {rhythm: (124 3) (2 3) (124 3) (2 3)(124 3) (2 3) (124 3) (2 3)} 再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,天[G]天有难[D]度, 再[C]经过起跌[Em]高到低,先[D]知粒粒、 [G]亦[D]都再[C]兜个圈,再[Em]转个弯,几[G]千里[D]长路, 结[C]婚戒指变[Em]出世纸,先[D]知粒粒、[G]亦辛[Em]苦~ {end_of_chorus} {title:粒粒皆辛苦} {artist:农夫} {author:森以接}
森以接
广东 中山
有谱度:137